EU - skladi


Kontakt

  • ELIPRON d.o.o
  • Povšetova 29
  • SI-1000 Ljubljana
  • Telefon: 08 205 3581
  • Fax: 08 205 3580
  • e-mail: info@elipron.si
HTML tutorial

HTML tutorial

HTML tutorial

KRATEK OPIS OPERACIJE

Predmet operacije je sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru projekta pridobitve ali vzdrževanja certifikatov, v obliki subvencije, kot nepovratnih sredstev upravičencu, katerega rezultat bo pridobitev ali vzdrževanje certifikata.

Operacija prenove procesov Elipron d.o.o. vključuje temeljit pregled obstoječih procesov in postopkov dela v vseh operativnih oddelkih in podpornih službah z opredelitvijo in zapisom optimalnih procesov in postopkov dela. Obstoječi optimalni procesi in postopki dela se bodo usklajevali med oddelki in službami z poudarkom na izboljšavah. Usklajene procese in postopke bomo zapisali v standardno obliko ter opredelili sistem nadzora in izvajanja samodejnih kontrol. Z operacijo prenove procesov želimo vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem poslovnih standardov.


NAMEN OPERACIJE

Z operacijo prenove procesov želimo v podjetju Elipron d.o.o. povečati učinkovitost v vseh naših glavnih operativnih oddelkih, kjer se izvajajo storitve in v vseh, ki s svojimi procesi podpirajo in zagotavljajo učinkovito poslovanje družbe.


FINANČNA PODPORA - NALOŽBA VAVČER

Naložbo VAVČER ZA PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in zajema sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetju.


CILJI OPERACIJE

• Izboljšati konkurenčnost podjetja.

• Povečanje dodane vrednosti.

• Vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem poslovnih standardov, ki bodo izboljšali, učinkovitost poslovnih procesov družbe.

• Izboljšati energetsko učinkovitost družbe z izboljšanimi postopki dela.

• Zmanjšati količino odpadkov.

• Povečati učinkovitost razvrščanja odpadkov.

• Povečanje motiviranosti zaposlenih.

• Optimizirati nabavne procese.


REZULTATI OPERACIJE

Najpomembnejše dosežene izboljšave v procesih:

• Izvedena celovita prenova procesov v vseh oddelkih;

• Opredeljene so kritične kontrolne točke v vseh najpomembnejših procesih;

• Opredeljen je sistem nadzora nad izvajanjem procesov;

• Določen je sistemski okvir za izvajanje stalnih izboljšav v procesih;

• Določeni so merljivi cilji (prihodki, stroški);

• Dosežena je visoka stopnja motivacije in vključenosti zaposlenih v prenovo procesov.


ZAKLJUČEK OPERACIJE

Najpomembnejše dosežene izboljšave v procesih:

Operacija uvedbe standardov in prenove poslovnih procesov Elipron d.o.o. se je zaključila dne 23.04.2020. Vzpostavljena standardizacija poslovnih procesov bo družbi omogočala maksimiranje poslovnih procesov družbe in hkrati omogočila optimalno izrabo resursov družbe.


POVEZAVE

EU SKLADI

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

PODJETNIŠKI SKLAD


© Elipron d.o.o.